برچسب: خیارات

خیارات در عقد قرارداد

خیار حق و اختیاری است که توسط قانون به هر یک از طرفین قرارداد یا شخص ثالث داده شده و ...

پیشنهاد بنکر