برچسب: خدمات مالی و پولی

چک‌لیست رفع تحریم‌ها

دیروز نشست کمیته ویژه ایران با گروه1+4 شامل روسیه و چین، به همراه آلمان، انگلیس و فرانسه برای رفع تحریم‌ها ...

پیشنهاد بنکر