برچسب: حذف صفر از پول ملی

عاقبت واحد پول ملی!

اولین بار ایده حذف صفر از ریال در سال ۱۳۷۲ مطرح شد و بانک مرکزی در آن زمان مطالعات گسترده­ ...

سفره خانوارها کوچک شد

حذف صفرها از پول ملی چندین‌بار در جریان مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده و هربار به دلیلی روند اجرای آن ...

قِران با تومان آمد

نمایندگان در فاصله 20روز مانده به پایان عمر دوره فعلی مجلس سرانجام پرونده حذف صفرهای اضافی از پول ملی را ...

پیشنهاد بنکر