برچسب: جنبش ملی

کارزار سیاست و اقتصاد

اگر نخواهیم تاریخ معاصر را ابزار جناحی و سیاسی یا حتی بازی کودکان تصور کنیم که من شاه شوم و ...

پیشنهاد بنکر