برچسب: جرایم مالیاتی

مالیات خرید سکه چقدر است؟

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره به میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه براساس تعداد ...

نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ...

پیشنهاد بنکر