برچسب: توزیع درآمد

‌شکاف طبقاتی شدت گرفت

ضریب جینی از شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت درآمدی و توزیع ثروت است که بین صفر و یک تعریف شده و هر ...

افزایش شکاف طبقاتی در ایران

این‌روزها در تحلیل‌های کارشناسان سیاسی و جامعه‌شناسان یک عامل به‌طور مداوم تکرار می‌شد و آن افزایش نابرابری و شدت‌گرفتن شکاف ...

پیشنهاد بنکر