برچسب: تورم مزمن

بهشت سفته‌ بازان

اقتصاد مریض و تورم زده ما بهشت سفته‌بازان بوده و هست. در چنین شرایطی تولید و خلاقیت نابود می‌شود و ...

پیشنهاد بنکر