برچسب: تله فقر مطلق

نقشه فقر مطلق در ایران

آمارهای رسمی از گرفتاری 22.8درصد از خانوارهای کشور در فقر مطلق حکایت دارد؛ اما توزیع جغرافیایی این شاخص در پهنه ...

پیشنهاد بنکر