برچسب: تعرفه هزینه ارزیابی خسارت

تعرفه هزینه ارزیابی خسارت

شورای عالی بیمه، تعرفه هزینه ارزیابی خسارت وارد شده بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ...

پیشنهاد بنکر