برچسب: تعاونی اعتباری

تاسیس این همه بانک، بس نیست؟

طبق آخرین دستورالعمل بانک مرکزی حداقل سرمایه برای تاسیس انواع موسسات اعتباری و بانک‌های غیردولتی در کشور حداکثر ۴۰۰ میلیارد ...

پیشنهاد بنکر