برچسب: تراکنش های غیر حضوری

تراکنش بانکی و انواع آن

به فرآیند اجرای دستورات که به موجب آن در داده های پایگاه اطلاعاتی تغییر ایجاد شود؛ درج اطلاعات جدید، ویرایش ...

پیشنهاد بنکر