برچسب: تخریب درآمد ملی

تخریب درآمد ملی ایرانیان

ایرانیان در دهه90 خورشیدی به جای اینکه با رشد درآمد ملی سرانه مواجه شوند، سالانه شاهد کاهش 4درصد از درآمد ...

پیشنهاد بنکر