برچسب: تامین بودجه

رکورد ۱۰ ساله چاپ پول

براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری به رقم ۶/ ۴۲درصد رسیده ...

پیشنهاد بنکر