برچسب: بی‌پولی

زیر سر پول است

*دکترتیمور رحمانی-عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

ردپای بی‌پولی بر روان

می‌گویند جیب که خالی باشد، اعصاب برای کسی باقی نمی‌ماند. حالا می‌دانیم که این حرف تأکیدی بوده بر اینکه مشکلات ...

پیشنهاد بنکر