برچسب: بازارهای مختلف مالی

جولانگاه تورم

این روزها اقتصاد ایران جولانگاه آمد و شد نقدینگی در بازارهای مختلف مالی شده است.

پیشنهاد بنکر