برچسب: اقتصاد مقاومتی

دخل و خرج ۱۴۰۰

کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۳.۵ میلیون تومان در ماه می‌شود - ارز ۴۲۰۰ ...

صفحه 1 از 2 1 2