برچسب: افت ارزش پول ملی

سفره خانوارها کوچک شد

حذف صفرها از پول ملی چندین‌بار در جریان مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده و هربار به دلیلی روند اجرای آن ...

پیشنهاد بنکر