برچسب: آمارهای تورمی

خط فقر ۷ میلیون تومان!

جلسات تعیین مزد کارگران به روزهای حساس خود نزدیک شده و مجادلات بر سر میزان افزایش دریافتی‌ها در سال آینده ...

پیشنهاد بنکر