برچسب: آلات موسیقی

در ایران بمانیم یا برویم؟

این را هم مدنظر داشته باشیم که جمله «اگر دوست ندارید می‌توانید از ایران بروید» یعنی این مملکت مال ماست ...

پیشنهاد بنکر