۹ درصد چک‌های مبادله‌ای، برگشت خورد

براساس آمار بانک مرکزی، در شهریور ۹۹ از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده، به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصـد برگشت داده شده است.

به گزارش بنکر (Banker براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۲۰۳۱ هزار میلیارد ریال در شهریور ماه ۱۳۹۹ در، کل کشور مبادله شد که در مقایسه با مـاه قبـل از نظر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب ۱۰.۵ درصد و ۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
در ماه مورد گزارش، در استان تهـران حدود ۳ میلیـون فقـره چک بـه ارزشی بیش از ۱۰۲۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در شهریورماه ۱۳۹۹، ۶، ۴۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین ۸.۶۲ درصد از ارزش چک‌هــای فوق در سه استان تهران (۵۰ درصد)، اصفهان (۶.۴ درصد) و خراسان رضوی (۶.۰ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده است.

 

چک های وصولی
در شـهریور ماه ۱۳۹۹، در کل کشـور بـیش از ۸.۵ میلیون فقـره چک بـه ارزشی بـیش از ۱۸۲۶ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیـب ۷.۱۰ درصد و ۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور بـه ترتیب ۹۰.۸ درصد و ۸۹.۹ درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در مرداد مـاه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰.۷ درصد و۹۰.۲ درصد و در شهریور ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۰.۸ درصد و ۸۷ درصد بوده است. در شهریور ماه ۱۳۹۹، در استان تهران بیش از ۲.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۹۳۴هزار میلیون ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۱.۶ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۲ درصد از کل چک‌هـا‌ی مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای در استان به، ترتیب به استان‌های گـیلان (۹۳.۶ درصد)، البـرز (۹۲.۲ درصـد) و گلســتان، مازنــدران و یــزد (هــر کــدام ۸.۹۱درصــد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۷ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۶.۶ درصد) و کردستان (۸۷.۱ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چـک‌هـای وصـولی بـه کـل ارزش چـک‌هـای مبادلـه‌ای در اسـتان بـه ترتیـب بـه اسـتان‌هـای گـیلان (۹۳.۲ درصـد)، البرز (۹۱.۶ درصد) و مازندران (۹۰.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌هـای خراسـان جنـوبی (۸۲.۵ درصـد)، لرستان (۸۳.۵ درصد) و سیستان و بلوچستان و قم (هرکـدام ۸۳.۹ درصـد) کمتـرین نسـبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

 

چک های برگشتی
۸۶۴ هـزار فقـره چک بـه ارزشی حدود ۲۰۵ هزار میلیارد ریال در شهریور ماه سال جاری در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیـب ۸.۸ درصد و ۷.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصـد برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در مردادماه ۱۳۹۹ به ترتیب معـادل ۹.۳ درصد و ۹.۸ درصد و در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹.۳ درصد و ۱۳ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲۴۹ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۴ درصد و از نظر ارزش ۸.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌هـای برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسـان جنـوبی (۱۷.۵ درصـد)، لرستان (۵.۱۶ درصد) و سیستان و بلوچستان و قم (هرکدام ۱.۱۶ درصد) اختصاص یافته اسـت و استان‌های گیلان (۶.۸ درصد)، البرز (۸.۴ درصد) مازندران (۹.۳ درصـد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار