وضعیت چک‌های برگشتی سراسرکشور

در خرداد سال جاری در کل کشور معادل 773 هزار فقره چک به ارزشی حدود 28 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیـب 3/ 15 درصـد و 7/ 20 درصد افزایش نشان می‌دهد.
١٧ مرداد, ١۴٠٠ يكشنبه ٠٩:٢۶
کد خبر: ٢٧٠٧۶۵

به گزارش بنکر (Bankerاز کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شـده در مـاه مذکور به ترتیب 7/ 9 درصد و 6/ 12 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در اردیبهشت 1400 به ترتیب معادل 9 درصد و 9/ 11 درصد و در خرداد سال 1399به ترتیب برابر 2/ 11 درصد و 12درصد بوده است.

در خرداد سال جاری در استان تهران بیش از 213‌هزار فقره چک به ارزشی حـدود 6/ 11‌هزار میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد 7/ 8 درصد و از نظر ارزش 4/ 10 درصـد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به‌ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد(17 درصـد)، خراسان شمالی(1/ 14‌درصد) و لرستان(8/ 13‌درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان(1/ 7‌درصـد)، یزد(8/ 8‌درصد) و البرز(9/ 8 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کـل تعـداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.


 رونق چک‌های رمز‌دار در خرداد

در خردادماه، در کل کشور حدود 545 هزار فقره چک رمزدار بـه ارزشـی حـدود 7/ 112 هزار میلیارد تومان وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3/ 8 درصد و 6/ 19 درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود 179 هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حـدود 4/ 64 هزار میلیارد تومان وصول شده است. همچنین در این ماه 2/ 50 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران(8/ 32 درصد)، اصفهان(10‌درصد) و خراسان رضوی(4/ 7 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

از طرفی 68‌درصـد از ارزش چک‌های فـوق در استان‌های تهـران(1/ 57 درصـد)، اصفهان(4/ 6‌درصد) و خراسان رضوی(5/ 4 درصد) وصول شده است.

به طور کلی در کل کشور بیش از 7/ 7 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعداد حدود 2/ 7‌میلیون فقره عادی و بیش از 5/ 0 میلیون فقره رمزدار بود است. بر این اساس در کل کشور 9/ 92 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و 1/ 7 درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود 307 هزار میلیارد تومان چک وصول شد که حـدود 6/ 194 هزار میلیارد تومان چک عادی و حدود 7/ 112 هزار میلیارد تومان چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور 3/ 63 درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و 7/ 36 درصد رمزداربوده است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker aron
نگاه بنکر
چهره های ماندگار