شماره شبا تهران شارژ

عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در سال 97

آمارهای ارائه‌شده توسط بیمۀ مرکزی مربوط به سال 97 حاکی از آن است که در سال 97 حدود 454 هزار میلیارد ریال حق بیمه توسط شرکت‌های دولتی و غیر دولتی تولید شد که 297 هزار میلیارد آن توسط بخش غیر دولتی و مابقی توسط بخش دولتی (بیمۀ ایران) تولید شده است.
98/10/14 شنبه 12:36
کد خبر: 262499

به گزارش بنکر (Bankerاین حق بیمه از مجموع 61 میلیون بیمه‌نامۀ صادرشده در این سال کسب شد که 34 میلیون مربوط به بخش غیر دولتی و 27 میلیون مربوط به بخش دولتی است. در این دوره در مجموع 289 هزار میلیارد ریال خسارت توسط صنعت بیمه پرداخت شد که 184 هزار میلیارد مربوط به بخش غیر دولتی و مابقی مربوط به بخش دولتی است.

میزان حق بیمۀ تولیدی و خسارت پرداختی شرکت‌ها

در سال 97، 297 هزار میلیارد ریال حق بیمه توسط بخش غیر دولتی تولید شد که بیش از 50 درصد آن توسط پنج شرکت از بین 28 شرکت تولید شده است. بیمۀ آسیا با مجموع 44 هزار میلیارد ریال حق بیمۀ تولیدی سهمی 15 درصدی از کل حق بیمۀ تولیدی کشور را در اختیار دارد و شرکت‌های دی، دانا، البرز و پاسارگاد به ترتیب با سهم 12، 10، 9 و 8 درصدی را در اختیار دارند (شکل 1).

از نظر میزان خسارت پرداختی نیز همین رتبه‌ها حفظ شده است با این تفاوت که پنج شرکت بیمۀ مذکور 60 درصد از خسارات پرداختی را تقبل کرده‌اند. بیمۀ آسیا با خسارت پرداختی 29 هزار میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت پرداختی را با سهم 16 درصدی بر عهده داشت و بیمه‌های دی و دانا نیز به ترتیب با سهم 13 و 12 درصدی هر کدام 24 و 21 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌اند (شکل 2).

تعداد بیمه‌نامۀ صادره و خسارت پرداختی

آمار تعداد بیمه‌نامه‌های صادره حاکی از آن است که بیمۀ آسیا با تعداد شش میلیون بیمه‌نامۀ صادره بیشترین سهم و برابر با 18 درصد از کل بیمه‌نامه‌های صادره توسط بخش خصوصی را در اختیار دارد. بیمۀ دانا نیز با صدور سه میلیون و 700 هزار بیمه‌نامۀ صادره سهمی 11 درصدی از کل بیمه‌نامه‌های صادره را در اختیار دارد. بیمه‌های معلم، البرز و پاسارگاد نیز با سهمی به ترتیب 9، 9 و 8 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند (شکل 3).

از نظر تعداد خسارت پرداختی، شرکت بیمۀ دی با پرداخت نزدیک به 26 میلیون مورد خسارت، سهمی 59 درصدی از تعداد خسارات پرداختی در همۀ رشته‌ها را در اختیار دارد. شرکت‌های بیمۀ پارسیان، آسیا و دانا نیز به ترتیب با سهم 11 و 6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند و شرکت سامان نیز سه درصد از تعداد خسارات پرداختی را بر عهده دارد (شکل 4).

ضریب خسارت و حق بیمۀ مستقیم / غیر مستقیم

ضریب خسارت بیمه‌ای یکی از پارامترهای مهم برای تعیین عملکرد شرکت‌های بیمه است. آمارهای بیمۀ مرکزی ایران حاکی از آن است که ضریب خسارت صنعت بیمه 89 و ضریب خسارت بیمه‌های خصوصی 88 درصد است؛ بنابراین، میزان عملکرد شرکت‌های خصوصی به طور جزئی بهتر از بیمۀ ایران است. در بین شرکت‌های بیمه، بیمۀ زندگی خاورمیانه با کمترین ضریب خسارت در صدر جدول قرار دارد که ضریب خسارت این بیمه 22 درصد برآورد شده است. بیمۀ ما، حکمت صبا و نوین نیز با فاصلۀ قابل توجه با سایر بیمه‌ها، ضریب خسارتی کمتر از 70 درصد دارند. بیمه‌های آسیا، دی، دانا، البرز و پاسارگاد که بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمۀ خصوصی از نظر حق بیمۀ تولیدی محسوب می‌شوند نیز، به ترتیب ضریب خسارت 87، 102، 85، 91 و 81 درصد دارند (شکل 5).

نسبت حق بیمۀ مستقیم به غیر مستقیم در شرکت‌های بیمۀ خصوصی نیز به طور قابل توجهی متفاوت است. در سال 97 مؤسسۀ بیمۀ کلوپ بین‌المللی، کل حق بیمۀ دریافتی را به طور غیر مستقیم دریافت کرد. شرکت‌های آسماری، تعاون، آرمان و حافظ نیز بیش از 95 درصد از حق بیمۀ تولیدی را به صورت غیر مستقیم ایجاد کردند. شرکت‌های بیمۀ آسیا و پاسارگاد نیز به ترتیب 94 و 92 درصد از حق بیمۀ تولیدی را به صورت غیر مستقیم ایجاد کردند، در صورتی که بیمۀ دی فقط هشت درصد از حق بیمه را به صورت غیر مستقیم تولید کرده است (شکل 6).

وضعیت نیروی انسانی و نمایندگی‌ها

از نظر تعداد شعب، بیشترین تعداد شعبه مربوط به بیمه‌های آسیا، پاسارگاد، دانا و پارسیان به ترتیب با 100، 83، 76 و 66 شعبه در سراسر کشور است. بیمه‌های دی و البرز نیز به ترتیب 48 و 56 شعبه در کشور مستقر دارند (شکل 7).

تعداد کارکنان شرکت‌های بیمه نیز وابسته به تعداد شعبه است و بیمۀ آسیا با دارا بودن بیش از 2 هزار و 600 کارمند با اختلاف قابل توجه در صدر جدول قرار دارد. بیمه‌های دانا و البرز نیز به ترتیب 1600 و 1300 کارمند در اختیار دارند (شکل 8).

از نظر تعداد نمایندگی فعال، شرکت پاسارگاد با 22 هزار نمایندگی سهم قابل توجهی از نمایندگی‌ها را در اختیار دارد. بیمه‌های آسیا، دانا و البرز نیز به ترتیب با حدود 3600، 2500 و 2100 نمایندگی فعال در کشور در رتبه‌های بعدی قرار دارند (شکل 9).

کارمزد دریافتی نمایندگی و کارگزاری‌ها

از نظر میزان کارمزد دریافتی کارگزاری‌ها، بیمۀ پارسیان بیشترین میزان حق بیمه را به کارگزاری‌ها با رقم بیش از 400 میلیارد ریال پرداخت کرد. بیمه‌های البرز، رازی و آسیا نیز به ترتیب در حدود 330، 320 و 260 میلیارد ریال کارمزد به کارگزاری‌ها پرداخت کرده‌اند. بیمه‌های دانا و دی نیز تنها 100 و 25 میلیارد ریال کارمزد به کارگزاری‌ها پرداخت کرده‌اند (شکل 10).

از نظر کارمزد دریافتی نمایندگی‌ها نیز بیمه‌های آسیا و پاسارگاد با اختلاف قابل توجه در صدر جدول قرار دارند. بیمۀ آسیا در حدود 3600 میلیارد ریال و بیمۀ پاسارگاد در حدود 3400 میلیارد ریال کارمزد در سال 97 به نمایندگی‌ها پرداخت کرده‌اند، بیمه‌های دانا و البرز نیز به ترتیب با پرداخت 1730 و 1580 میلیارد ریال در رتبه‌های بعد قرار داشتند. بیمۀ دی نیز که از جمله بیمه‌های پر فروش است تنها 250 میلیارد ریال کارمزد به نمایندگی‌ها پرداخت کرد (شکل 11).

جمعبندی

آمارهای ارائه‌شده توسط بیمۀ مرکزی حاکی از آن است که شرکت‌های بیمۀ خصوصی طیف وسیعی از میزان عملکرد را در سال گذشته به نمایش گذاشته‌اند؛ اما از منظر عملکرد مناسب و سالم، سه شاخص حق بیمۀ تولیدی، ضریب خسارت، نسبت بیمۀ مستقیم به غیر مستقیم حاکی از آن است که بیمه‌های آسیا، پاسارگاد و پارسیان از جمله بیمه‌هایی با عملکرد مناسب تلقی می‌شوند. از نظر ضریب خسارت که مهم‌ترین شاخص عملکردی است، بیمه‌های زندگی خاورمیانه، ما، حکمت صبا، نوین و تجارت نو کمترین میزان ضریب خسارت را در سال 97 تجربه کرده اند.

*بیمه داری نوین


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار