شماره شبا تهران شارژ

شرکت های بیمه چقدر قدرت مالی دارند؟

در حالی که رئیس کل بیمه مرکزی اذعان دارد که به دلیل افزایش دارایی ها وضعیت توانگری شرکت های بیمه اصلاح شده و به عبارتی تورم عامل اصلی اصلاح توانگری های مالی شرکت های بیمه است، توانگری مالی کلیه شرکت های بیمه اعلام شد.
98/09/06 چهارشنبه 11:24
کد خبر: 151

به گزارش بنکر (Banker)، شرکتهای بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه(آیین نامه شماره 69)موظفند توانگری مالی خود را پس از حسابرسی صورتهای مالی سالانه، محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال نمایند. در همین راستا ادارهکل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، آخرین وضعیت نسبت توانگری هر یک از شرکتهای بیمه برای سالهای 1391 لغایت 1398 را به شرح زیر برای اطلاع عموم ذینفعان اعلام نمود:

توانگری اعلامی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در هر سال، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال گذشته میباشد.
در سالهایی که شرکت بیمه کمتر از سه سال سابقه فعالیت داشته، صرفاً سطح توانگری آن درج گردیده است.

شرکتهایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر100 درصد و بیشتر است. این شرکتها از توانایی کافی جهت ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند.
نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است. مطابق شاخصهای تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکتهای بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامهریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکتهای مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد برنامه افزایش سرمایه نموده که پس از بررسی و تأیید، برای اجرا به شرکتهای مشمول ابلاغ میشود.


نسبت توانگری مالی سطح سه، بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد است. برابر مقررات موجود، شرکت های بیمه ای که در سطح سه قرار میگیرند، موظفند علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای 2 سال مالی آتی(به تفکیک سالانه)تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه نمایند. این برنامه ها باید به گونه ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری حداقل تا سطح 2 ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.
نسبت توانگری مالی سطح چهار، بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد است. شرکتهایی که در سطح 4 قرار میگیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آینده تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهند. برنامههای مذکور بایستی به گونهای تدوین شوند که نشان دهند چگونه مؤسسه بیمه سطح توانگری خود را ظرف یکسال حداقل تا سطح 3 ارتقا خواهد داد. علاوه بر این با توجه به سطح توانگری شرکتها، بیمه مرکزی به استناد ماده 12 آئیننامه توانگری، شرکتهای بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمهنامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایهگذاری در بخشهای کم بازده نموده است.
نسبت توانگری مالی سطح پنج، کمتر از 10 درصد است. چنانچه نسبت توانگری مؤسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت مؤسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه ای تعلیق یا ابطال نماید.
در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه گذاران توصیه میکند به سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه که توسط بیمه مرکزی تأیید و اطلاع رسانی شده به عنوان یکی از معیارهای انتخاب بیمه گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه، نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت و ظرفیت مجاز نگهداری و قبولی ریسک در شرکتهای بیمه غفلت ننمایند.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار