• افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت

  افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز سه شنبه ۳۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۰ ارز افزایش، قیمت ۱۳ارز کاهش یافت و نرخ۱۴ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۳۱
 • افزایش نرخ رسمی پوند، یوروکاهش یافت

  افزایش نرخ رسمی پوند، یوروکاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۳۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۳ ارز افزایش، قیمت ۱۲ارز کاهش یافت و نرخ۱۲ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۳۰
 • تداوم ریزش نرخ پوند و یورو در بازار

  تداوم ریزش نرخ پوند و یورو در بازار
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ۲۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۵ ارز افزایش، قیمت ۲۹ارز کاهش یافت و نرخ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۸
 • نرخ رسمی ​​۲۲ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ​​۲۲ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه ۲۶اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۶ ارز افزایش، قیمت ۲۲ارز کاهش یافت و نرخ۹ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۶
 • کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز چهار شنبه ۲۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۵ ارز افزایش، قیمت ۲۰ارز کاهش یافت و نرخ ۱۲ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۵
 • افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت

  افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز سه شنبه ۲۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۴ ارز افزایش، قیمت ۲۲ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۴
 • نرخ رسمی ​​۲۵ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ​​۲۵ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۲3اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۱ ارز افزایش، قیمت ۲۵ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
 • کاهش قیمت پوندو افزایش نرخ یورو

  کاهش قیمت پوندو افزایش نرخ یورو
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ۲۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۵ ارز افزایش، قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۱
 • نرخ رسمی ​​۲۲ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ​​۲۲ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۲ ارز افزایش، قیمت ۲۲ ارز کاهش یافت و نرخ ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۹
 • کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/جدول

  کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۳ ارز افزایش، قیمت ۲۴ ارز کاهش یافت و نرخ ۱۰ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۸
 • نرخ امروز ارزهای دولتی+ جدول

  نرخ امروز ارزهای دولتی+ جدول
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۱ ارز افزایش، قیمت ۱۷ ارز کاهش یافت و نرخ ۹ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۷
 • افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت

  افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۳ارز افزایش، قیمت ۲۲ارز کاهش یافت و نرخ ۱۲ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۶
 • نرخ بانکی پوندگران و یورو ارزان شد

  نرخ بانکی پوندگران و یورو ارزان شد
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۹ارز افزایش، قیمت ۱۵ارز کاهش یافت و نرخ ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۴
 • نرخ رسمی ​​۲۳ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ​​۲۳ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۶ارز افزایش، قیمت ۲۳ارز کاهش یافت و نرخ ۱۸ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۲
 • طی ۵سال

  رشد ۳۵۴درصدی قیمت سکه امامی

  رشد ۳۵۴درصدی قیمت سکه امامی
  سکه امامی از ۵سال گذشته تاکنون حدود ۴برابر معادل ۳۵۴درصد رشد قیمتی داشته است.
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
 • افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز چهار شنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۹ارز افزایش، قیمت ۱۸ارز کاهش یافت و نرخ ۱۰ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
 • نرخ امروز ارزهای دولتی اعلام شد

  نرخ امروز ارزهای دولتی اعلام شد
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۶ارز افزایش، قیمت ۱۷ارز کاهش یافت و نرخ ۱۴ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۰
 • نرخ بانکی پوندگران و یورو ارزان شد

  نرخ بانکی پوندگران و یورو ارزان شد
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۵ارز افزایش، قیمت ۱۱ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۹
 • افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز شنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۸ارز افزایش، قیمت ۱۸ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۷
 • ۲۹ ارز در بازار بین بانکی ارزان شد/جدول

  ۲۹ ارز در بازار بین بانکی ارزان شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروزپنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۵ارز افزایش، قیمت ۲۹ارز کاهش یافت و نرخ ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۵
آخرین اخبار

اطلاعیه بانک ملی در خصوص استخدامی ها

نرخ نیمایی حذف نمی‌شود

پایان رقابت بانک ها برسر نرخ سود

نماد بانک ملت تا ۱۲ تیر بسته می ماند

بانک سینا ۲۵.۰۰۰ جوان را صاحب کار کرد

بیمه پارسیان ۵.۰۰۰ میلیارد ریالی می شود

همه نگاه ها به فدرال رزرو دوخته شد

مالیات دهندگان سکه مشخص شد

نرخ سود بانکی افزایش نمی‌یابد

نیت خیر خود را با بانک ملی عملی کنید!

پیشروی نیرومند دلار در برابر رقبای جهانی

روند افزایشی طلای جهانی متوقف شد

گزارش عملکرد ۱۲ ماهه ۷ بانک منتشر شد

آغاز پنجمین جشنواره قرض‌الحسنه بانک آینده

بانک سامان میزبان فعالان صنعت غذا

دلیل مخالفت‌ها با FATF

ماجرای علامت دلار چیست؟

جزییات وام ویژه بانوان در بانک سینا

شما در کدام گروه مالیاتی هستید؟

شرط بهبود اوضاع اقتصادی

اقتصاد ایران به کجا می‌رود‌

هشدار به افرادی که کارت ملی هوشمند ندارند

قضیه وام دلچسب مستأجران چیست؟

نفس های آخر چک بی‌محل

حرکت همسوی سکه با دلار

کمک ۵۰۰ میلیون ریالی بانک رفاه به کهریزک

شعب ویژه بانک ملی برای مودیان مالیاتی

جایگاه برتر بانک ملی در گزارش شاپرک

آماده سازی عملیات بازار باز بانکی

قیمت دلار به چند تومان می‌رسد؟