• افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۱ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۰ ساعت قبل
 • نرخ مبادله‌ای یورو افزایش ، پوند ارزان شد

  نرخ مبادله‌ای یورو افزایش ، پوند ارزان شد
  بانک مرکزی امروز دوشنبه بیست و ششم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۹ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۲۶
 • پوند و یورو ارزان شد+جدول قیمت

  پوند و یورو ارزان شد+جدول قیمت
  بانک مرکزی امروز شنبه بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۷ارز افزایش و قیمت ۲۵واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۲۴
 • نرخ پوند و یورو بانکی در مسیر افزایش

  نرخ پوند و یورو بانکی در مسیر افزایش
  بانک مرکزی امروز پنج شنبه بیست و دوم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ارز افزایش و قیمت ۶واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۲۲
 • کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروز چهار شنبه بیست و یکم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ارز افزایش و قیمت ۱۸واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۹ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۲۱
 • نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

  نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت
  بانک مرکزی امروز سه شنبه بیستم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۸ارز افزایش و قیمت ۲۲واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۹ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۲۰
 • افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/جدول

  افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/جدول
  بانک مرکزی امروز دو شنبه نوزدهم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ارز افزایش و قیمت ۱۴واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۹
 • افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروز شنبه هفدهم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۶ارز افزایش و قیمت ۱۶واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۷
 • نرخ بانکی ۱۳ارز افزایش یافت /جدول

  نرخ بانکی ۱۳ارز افزایش یافت /جدول
  بانک مرکزی امروز پنج شنبه پانزدهم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۳ارز افزایش و قیمت ۲۰واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
 • نرخ بانکی یورو و پوند کاهشی شد/جدول

  نرخ بانکی یورو و پوند کاهشی شد/جدول
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه چهاردهم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ارز افزایش و قیمت ۲۳واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۴
 • نرخ بانکی پوندکاهش،یوروافزایشی شد

  نرخ بانکی پوندکاهش،یوروافزایشی شد
  بانک مرکزی امروز سه شنبه سیزدهم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ارز افزایش و قیمت ۱۳واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۳
 • افزایش نرخ بانکی یورو و پوند/جدول

  افزایش نرخ بانکی یورو و پوند/جدول
  بانک مرکزی امروز دوشنبه دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ارز افزایش و قیمت ۷واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۲
 • عملکرد صنعت بیمه از سال ۹۲ تا ۹۶

  عملکرد صنعت بیمه از سال ۹۲ تا ۹۶
  صنعت بیمه نقش تعیین کننده ای در ایجاد اشتغال ایفا می‌کند و توانسته در امر ایجاد اشتغالزایی تا پایان سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر را به کار گمارد.
  ۱۳۹۷/۹/۱۱
 • کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروز شنبه دهم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ارز افزایش و قیمت ۲۰واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۰
 • افزایش نرخ ۲۳ ارز بین بانکی /جدول

  افزایش نرخ ۲۳ ارز بین بانکی /جدول
  بانک مرکزی امروز پنجشنبه هشتم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۳ارز افزایش و قیمت ۹واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۸
 • کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه هفتم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۷ارز افزایش و قیمت ۲۰واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۷
 • افزایش نرخ ۱۹ارز بین بانکی

  نرخ پوندافزایش و نرخ یورو کاهش یافت

  نرخ پوندافزایش و نرخ یورو کاهش یافت
  بانک مرکزی امروز سه شنبه ششم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ارز افزایش و قیمت ۱۶واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۶
 • افزایش نرخ ۱۷ ارز بین بانکی /جدول

  افزایش نرخ ۱۷ ارز بین بانکی /جدول
  بانک مرکزی امروز دوشنبه پنجم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۷ارز افزایش و قیمت ۱۸واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۵
 • نرخ بانکی پوند افزایش،یوروکاهشی شد

  نرخ بانکی پوند افزایش،یوروکاهشی شد
  بانک مرکزی امروز شنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۳ارز افزایش و قیمت ۱۸واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۳
 • نرخ بانکی ۲۵ ارز افزایش یافت /جدول

  نرخ بانکی ۲۵ ارز افزایش یافت /جدول
  بانک مرکزی امروز پنجشنبه اول آذر ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ارز افزایش و قیمت ۸ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۹/۱
آخرین اخبار

سرمایه گذاری بانک پارسیان در معادن

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعلام شد

بیلان ارزی کشور در ۶دهه اخیر

کارمند بانک ملی پژوهشگر برتر شد

چه کسی سرپرست تامین اجتماعی می‌شود؟

بهره برداری از مدرسه شهدای بانک ملّی در رامسر

بانک کشاورزی زمینه ساز توسعه کشاورزی

از زیرساخت‌های آموزش الکترونیک در بانک صادرات تقدیر شد

کاهش نرخ ارز تاثیری در بازار سرمایه ندارد

چشم انداز هفتگی قیمت فلزات گرانبها

دلار عقب نشست

آخرین وضعیت FATF در مجلس بررسی شد

گام اول تحقق بانکداری دیجیتال

بانک ایران زمین به دنبال تحقق شعار بانکداری دیجیتال

آینده دلار و نقش آن در دیپلماسی مالی

تاثیر آرامش ارزی در بازار مسکن

بانک صادرات در مسیر تحول

مهار بازار سرکش ارز با دخالت دولت

اصلاح بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث

شرط تاثیر اقدامات بانک مرکزی بر بازار ارز

دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف و یارانه بیشتر شود

پیش‌بینی کارشناسان از مسکن

روند صعودی قیمت طلا سریعتر خواهد شد

پایان عملیات ارزیابی املاک بانک تجارت

هیچ سایتی مجوز معامله رمزارزها را ندارد

حمایت بانک مهر اقتصاد از تولید

شبکه بانکی ، ابزار مهم اقتصادی

دلایل کاهش سودآوری بانک ها

علامت‌های دوگانه در بازار ارز

نظام بانکی باید فورا اصلاح شود