برچسب: کالابرگ الکترونیکی

یارانه

شرط برداشت کامل یارانه

آخرین یارانه سال جاری را که اگر سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند رقم کامل یارانه برایشان قابل ...

جزئیات کالابرگ الکترونیک

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سخت‌افزار جدیدی به‌نام کالابرگ ایجاد نمی‌شود، بلکه از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌های ...

پیشنهاد بنکر