برچسب: وام ساخت

وام‌های معیوب در بازار ملک

گزارش رسمی درباره عملکرد سیاستی دولت در بخش مسکن، از مردودی سیاست‌گذار در تحقق ۴ هدف کلیدی مرتبط با عرضه ...

پیشنهاد بنکر