برچسب: مطالبات بانک مرکزی

کم‌پولی بانک‌ها

بانک مرکزی آمارهای مربوط به جزئیات متغیرهای پولی در شهریور ماه را منتشر کرد. از نکات قابل توجه اینکه سپرده‌های ...

آخرین رقم بدهی بانک‌ها

معاون اقتصادی بانک مرکزی بر این باور است که با تدابیر به‌عمل آمده و به‌ویژه تمرکز بانک مرکزی بر مساله ...

پیشنهاد بنکر