برچسب: شرایط مالی مردم

شوخی تلخ با خط فقر

کسی نیست که نداند وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن شرایط مالی مردم چقدر نامناسب است.

پیشنهاد بنکر