برچسب: شاغل

دولتی باش تا کام رواباشی

اقتصاد کشور درحال کوچک شدن است و در 10سال اخیر رشد اقتصادی درمجموع صفر درصد بوده است. معنی این رقم؛ ...

پیشنهاد بنکر