برچسب: سرمایه‌های خارجی

ایران بهشت رانت‌خواران

اگر تولید را گام نخست در فرآیند توسعه اقتصادی بدانیم، فصل مشترک تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی را نیز باید ...

پیشنهاد بنکر