برچسب: ستاد ملی مدیریت کرونا

جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک دستورالعمل جدید، از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ...

پیشنهاد بنکر