برچسب: توقیف ملک

دعاوی املاک در رهن بانک

طبق مقررات بانکی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند در قبال اعطای تسهیلات سند رهنی دریافت نمایند.

پیشنهاد بنکر