برچسب: تاسیس بانک توسعه

بانک توسعه ای در راه تاسیس

وزیر اقتصاد ضمن بر شمردن اهمیت نهادسازی برای تامین مالی توسعه کشور، از تلفیق ایده تاسیس بانک توسعه و صندوق ...

پیشنهاد بنکر