برچسب: ایران با عراق

غذا در برابر پول

رییس کل بانک مرکزی از انجام مذاکرات جدید مالی و تجاری ایران با عراق خبر داده است.

پیشنهاد بنکر