اعلام منطقه پرواز ممنوع اقتصادی یک ضرورت
بدون مقدمه، منطقه پرواز ممنوع که به منطقه ای که در آن هیچ هواگردی اجازه پرواز ندارد، گفته می شود. تعیین چنین منطقه ای مانند تعیین منطقه غیر نظامی است که معمولاً با اهداف نظامی انجام می شود تا از پرواز و اجرای عملیات توسط هواپیماهای نظامی دولت متخاصم جلوگیری شود و بعنوان یک اهرم سیاسی قدرتمند برای زمین گیر کردن یک کشور و کلیه تحرکات و جابه جایی هوایی در آن استفاده می شود. با معادل سازی شرایط جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و در شرایط اقتصادی کنونی که همانند یک جنگ تمام عیار است و کلیه امکانات و دلارهای نامشروع با اهرم رفتارهای مالی داخلی!!! صرف بر هم خوردن توازن اقتصادی و ایجاد بحران فراگیر و تورم فزاینده شده است، به نظر می رسد اعلام منطقه پرواز ممنوع اقتصادی در نقاط حساس بازار!! ضرورتی اجتناب ناپذیز باشد. جائیکه 60 درصد سهم حراج سکه سهم 5 درصد اقلیت می گردد و بدون در نظر گرفتن تورم در نرخ ارز ارزش درآمدی تک تک ایرانیان به طور متوسط به کمتر از یک سوم کاهش یافته است و از طرف دیگر با رشد فزاینده هزینه ها اقتصاد کشور به سمت نابودی حرکت می کند تنها راه درمان مقطعی در کوتاه مدت اعلام منطقه پرواز ممنوع اقتصادی خواهد بود. با اعلام این شرایط می توان در میان مدت به ثبات مقطعی دست یافت و برنامه بلند مدت برای ایجاد سپر مقاومتی به منظورپوشش ریسک های سیستماتیک سرمایه گذاری ایجاد نمود. اعلام این منطقه و ورود این ارتباطات در حوزه اقتصاد، بدون شک مانوری برای اخلالگران و دلالان کلان، نرخ ارز و دشمنان قسم خورده وجود نخواهد داشت. جائیکه دشمنان منطقه ای و فرا منطقه ای در اطراف ایران به دنبال نابودی ایران  با هر گرایش سیاسی میباشند، این ابزار میتواند به عنوان یک اهرم سیاسی قدرتمند برای مقابله با شرایط اقتصادی پیش رو باشد.