بورس به استقبال تکنوکرات اقتصاد آمد

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،شایان ذکر است هفته نامه اطلاعات بورس ‌در کیوسک‌های ‌مطبوعاتی ‌و 4 ایرلاین توزیع می شود.