انتصابات جدید در بانک ملی ایران

1- داوود ملک نیا رییس اداره کل آموزش
2- هادی سالار خیلی سرپرست اداره کل سازمان و روشها