کدام استان ها بیشترین چک برگشتی را داشتند؟

۵.۱ میلیـون فقـره چـک در خرداد برگشت خورد

۹:۵ - ۱۳۹۶/۵/۱۵کد خبر: 195289
در خرداد ٩٦، درکـل کشـور بـالغ بـر ۵.۱ میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ١٣٨هزارمیلیارد ریال برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۲درصد و ۶.۶‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،آمار خردادماه چک‌های مبادله شده و برگشتی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسـتان تهـران حـدود ٥٤١ هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ٨١هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. به عبارت دیگر بیش از 36‌درصد تعداد و بیش از 58‌درصد مبلغ برگشتی‌ها در تهران بوده است.

سهم 16 درصدی چک‌های برگشتی
 در کـل کشـور 2.16‌درصد از کـل تعـداد چـک‌های مبادلـه‌یی و 1.23‌درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی برگشت داده شده است. در استان تهران 8.15‌درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌یی و 5.22‌درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی برگشت داده شده است.
 
اردبیل، ایلام و لرستان با بیشترین‌ برگشتی‌ها
در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به کل مبـالغ چک‌های مبادلــه شـده در اســتان بـه ترتیــب بـه استان‌های اردبیــل 5.33درصــد، ایلام 9.31‌درصد و لرستان 6.31‌درصد اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر 3.11درصد، خوزستان 7.14‌درصد و گیلان 3.17‌درصد کمترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به کل مبالغ چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
 
دلایل برگشتی چک‌ها
در خـردادمـاه ١٣٩٦ در کل کشور بـالغ بـر 5.1میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ١٢٧ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 4.97‌درصد و از نظر مبلغ 5.91‌درصد از کل چک‌های برگشـتی بـه دلایـل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در اسـتان تهـران بـالغ بـر ٥٢٣ هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ٧١هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در استان تهران از نظر تعداد 8.96‌درصد از کل چک‌های برگشتی و از نظر مبلغ 4.87‌درصد از کـل مبلغ چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت مبالغ چک‌های برگشـتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک‌های برگشتی در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد 7.98درصد، همدان 4.98‌درصد و زنجان 3.98‌درصد اختصـاص یافتـه اســت و استان‌های ایــلام 9.76درصــد، خوزســتان 9.91‌درصد و چهارمحــال و بختیــاری 2.93‌درصد کمترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.
 
60 هزار میلیارد تومان مبادله چک
در خردادماه ١٣٩٦، در کل کشور بالغ بر 5.9 میلیون فقره چک به مبلغی حدود ٦٠٠هـزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 8.0‌درصد کاهش و از نظر مبلغ 3.1‌درصد افزایش نشان می‌دهد.
در استان تهران بـالغ بـر 4.3میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ٣٥٩ هزار میلیارد ریال مبادله شد.   در خردادماه ١٣٩٦معادل 53.4‌درصد از تعداد چک‌های مبادله‌یی کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است که به ترتیب بـا 36درصـد، 5.9‌درصد و 9.7‌درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
 
70‌ درصد مبلغ چک مبادله شده در تهران
همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ 6.70‌درصد از مبـالغ چک‌های فـوق در سـه اسـتان تهـران 9.59درصد، اصفهان 5.5درصد و خراسـان‌رضـوی 2.5‌درصد مبادلـه شده اسـت کـه بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
 
چک‌های وصولی
در خـردادمـاه ١٣٩٦، درکـل کشـور حـدود ٨ میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر٤٦١ هزار میلیارد ریال وصول شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 4.1درصد و 1.0‌درصد کاهش نشان می‌دهد.
 
وصول 83‌ درصد مبلغ تعداد چک‌ها
در کل کشور 8.83‌ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌یی و 9.76‌درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی وصول شده و در استان تهران حـدود 9.2میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر٢٧٨ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
 
 77‌ درصد مبلغ چک‌های تهران وصول شد
در استان تهران از نظر تعداد 2.84‌درصد و از نظر مبلغ 5.77‌درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کـل چک‌های مبادله‌یی در استان به ترتیب به استان‌های گـیلان 6.87درصـد، یـزد 7.86‌درصد و خوزســتان 4.86‌درصد اختصــاص یافتــه اســت و استان‌های کردســتان 1.76درصــد، کهگیلویه و بویراحمد 2.76‌درصد و چهارمحال و بختیاری 6.78‌درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک‌های وصـولی به کـل مبـالغ چک‌های مبادله‌یی در اسـتان به ترتیب بـه استان‌های بوشـهر 7.88درصـد، خوزســتان 3.85‌درصد و گــیلان 7.82‌درصد اختصــاص یافتــه اســت و استان‌های اردبیل 5.66درصد، ایلام 1.68‌درصد و لرستان 4.68درصد کمترین نسبت مبالغ چک‌های وصولی به کل مبالغ چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 140هزار میلیارد تومان چک‌های رمزدار وصولی
در خرداد ماه ١٣٩٦، درکل کشور معادل ٨٦٨ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه مبلغـی بـالغ بـر ١٤٠٣ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 4.9‌درصد و 9.1درصد افزایش داشته است. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٣١١ هزار فقره چک رمزدار بـه مبلغـی بـالغ بـر ٩٩٠ هزار میلیارد ریال وصول شد.
 
 70‌ درصد مبلغ چک رمزدار در تهران
در مـاه مـذکور 3.49‌درصد از تعـداد چک‌های رمـزدار وصـولی در سـه اسـتان تهـران 8.35درصد، خراسان رضوی 9.6‌درصد و اصفهان 6.6‌درصد وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.  همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ 6.80درصد از مبـالغ چک‌های فـوق در استان‌های تهـران 6.70 درصــد، اصــفهان 6.3‌درصد و خراســان رضــوی و خوزســتان هــر یــک 2.3‌درصد وصول شده است.
 
مبلغ چک‌های رمزدار3 برابر چک‌های عادی
به نوشته تعادل، در خرداد ماه ١٣٩٦، درکل کشور بالغ بر 8.8میلیون فقره چک وصـول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ٧٩٧٤ هزار فقره چک عادی و معادل ٨٦٨ هزار فقره چک رمزدار بوده است. بـر ایـن اساس در کل کشور 2.90‌درصد از کل تعداد چک‌های وصـولی، چـک عـادی و 8.9‌درصد چـک رمزدار بوده است.  درکل کشور مبلغی حدود ١٨٦٥هزار میلیارد ریال چک وصـول شد که بالغ بر٤٦١هزار میلیارد ریال چک عادی و بـالغ بـر ١٤٠٣هـزار میلیـارد ریـال چـک رمـزدار است. به عبارتی در کل کشور 7.24‌درصد از کل مبلغ چک‌های وصـولی، چـک عـادی و 3.75‌درصد چک رمزدار بوده است.
به عبارت دیگر اگرچه تعداد چک‌های رمزدار کمتر از 10‌درصد کل چک‌های مبادله شده بوده اما مبلغ آن سه برابر چک‌های عادی است و مبلغ چک رمزدار 140هزار میلیارد تومان در مقابل 46هزار میلیارد تومان مبلغ چک‌های عادی بوده است در حالی که از نظر تعداد 7.9 میلیون چک عادی در مقابل 868 هزار چک رمزدار مبادله شده است.

خبرهای مرتبط:» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نماییدآخرین اخبار

دلاردر صرافی ها ۶۰ تومان گران شد/جدول

نخستین بانک خصوصی به تاپ پیوست

اصلاح مالیات بر ارزش افزوده طلا

برگزاری یک همایش ملی با حمایت بانک انصار

کارنامه‌ وام‌دهی بانک قرض الحسنه مهر

دلار رکود ۴۵ هزار ریالی را ثبت کرد

اخذ مالیات از سپرده‌گذاران بانکی بد‌ترین تصمیم است

ضرورت نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌ها

بنیه مالی موسسات بیمه تضعیف شد

اجرای ۶ طرح صنعتی با وام بانک صنعت

شاخص دردی ماه چه قدر رشد کرد؟

شگرد جدید سوء استفاده از حساب بانکی

سقف جدید معافیت مالیاتی تعیین شد

پرداخت سود قطعی اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت بندرعباس

نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز

رازهای پشت‌پرده موسسات غیرمجاز

طلا به ۱۴۴۰ دلار خواهد رسید

تقویت ارزش دلار به ضرر طلا است

بانک ملی ۱۸۵ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرد

افت بیت کوین به نفع طلا خواهد بود

رشد واردات طلای هند در سال ۲۰۱۷

عرضه قطره‌چکانی دلار به صراف‌های منتخب

دلار رسما ۴ نرخی شد

چین قوانین بانکی را سخت تر می‌کند

چالش‌ افشا و گزارشگری ریسک در بانک‌ها

اجاره بها تا ابتدای تابستان ۹۷ ثابت می ماند

اقتصاد سیاسی غیرمجازها

دورنمای بازار ارز

دولت و موسسات غیرمجاز

حل مشکل حساب‌های ایرانی در چین