مرکز تسویه ساتنای بانک مرکزی اعلام کرد
تسویه دستور پرداخت های مشتری در ساتنا، ساعت ۱۴ روز اداری
دستور پرداخت و انتقال وجه بین بانکی مشتریان به حساب های دیگر در ســایر بانک ها صرف نظر از زمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبدا، تا ساعت ۱۴ روزهای اداری صورت می گیرد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ساتنا سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت ها را انجام می دهد.